logodmsc
รายงานประจำปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ส่วนกลาง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำนักงานเลขานุการกรม
กองแผนงานและวิชาการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
สถาบันวิจัยสมุนไพร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สถาบันชีววัตถุ
สำนักยาและวัตถุเสพติด
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
สำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
ศูนย์รวมบริการ (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 )
กลุ่มตรวจสอบภายใน

ส่วนภูมิภาค
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 (เชียงใหม่)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 (เชียงราย)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 (นครสวรรค์)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 (สมุทรสงคราม)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 (ชลบุรี)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 (อุดรธานี)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 (นครราชสีมา)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 (ภูเก็ต)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 (สงขลา)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 (ตรัง)
ส่วนกลาง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำนักงานเลขานุการกรม
กองแผนงานและวิชาการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
สถาบันวิจัยสมุนไพร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สถาบันชีววัตถุ
สำนักยาและวัตถุเสพติด
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
สำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
ศูนย์รวมบริการ (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 )
กลุ่มตรวจสอบภายใน

ส่วนภูมิภาค
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 (เชียงใหม่)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 (เชียงราย)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 (นครสวรรค์)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 (สมุทรสงคราม)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 (ชลบุรี)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 (อุดรธานี)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 (นครราชสีมา)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 (ภูเก็ต)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 (สงขลา)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 (ตรัง)
** หากหน่วยงานใดต้องการส่งไฟล์รายงานประจำปี 2559 ขอความกรุณาส่งมาที่อีเมล์ seehanart.s@dmsc.mail.go.th เพื่อนำขึ้นระบบและเผยแพร่ต่อไป **

กลับเข้าสู่เว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์