วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Bulletin of the Department of Medical Sciences. ISSN 0125-684X
Font Size

ระบบวารสารกรมวิทยศาสตร์การแพทย์ เป็นระบบที่ใช้จัดการบทความทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นความสะดวกในนการพิจารณาบทความ ให้มีการพิจารณาและเผยแพร่ให้รวดเร็วที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อ เป็นการสร้างคุณค่าของผลงานทางวิชาการ ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

by บรรณาธิการ
 

ระบบ Journal Online Submission นี้ เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างผู้นิพนธ์ บรรณาธิการ และผู้เชี่ยวชาญ ในการร่วมมือกันผลิตวารสารที่มีคุณภาพ มีความรวดเร็ว ทันเวลา และ ทันสมัย

by บรรณาธิการ