วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 Bulletin of the Department of Medical Sciences
   ISSN 0125-684X
   ISSN 2697-4525 (Online)
Font Size

ระบบวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นระบบที่ใช้จัดการบทความทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นความสะดวกในการพิจารณาบทความ ให้มีการพิจารณาและเผยแพร่ให้รวดเร็วที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าของผลงานทางวิชาการ ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

by บรรณาธิการ
 

ระบบ Journal Online Submission นี้ เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างผู้นิพนธ์ บรรณาธิการ และผู้เชี่ยวชาญ ในการร่วมมือกันผลิตวารสารที่มีคุณภาพ มีความรวดเร็ว ทันเวลา และทันสมัย

by บรรณาธิการ