วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 Bulletin of the Department of Medical Sciences
   ISSN 0125-684X
   ISSN 2697-4525 (Online)
Font Size
การใช้สถิติในการวิจัย
Date : 21 ส.ค. 2562 11:45:41
สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้สถิติในการวิจัย” วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก นางวิชชุดา จริยะพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ และ นายประสงค์ ศรีแสงฉาย นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 46 คน