วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 Bulletin of the Department of Medical Sciences
   ISSN 0125-684X
   ISSN 2697-4525 (Online)
Font Size
การเขียนบทความด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการตีพิมพ์
Date : 21 ส.ค. 2562 11:47:30
สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเขียนบทความด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการตีพิมพ์” วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 102 คน