วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 Bulletin of the Department of Medical Sciences
   ISSN 0125-684X
   ISSN 2697-4525 (Online)
Font Size
การเขียนบทความผลงานศึกษา/วิจัยเพื่อตีพิมพ์
Date : 21 ส.ค. 2562 11:43:05
สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความผลงานศึกษา/วิจัยเพื่อตีพิมพ์” ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์ จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัดมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “วิธีเขียนบทความทางวิชาการอย่างถูกต้อง” และวิพากษ์โครงการวิจัยที่นำเสนอในการอบรมครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 32 คน