วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 Bulletin of the Department of Medical Sciences
   ISSN 0125-684X
   ISSN 2697-4525 (Online)
Font Size
การใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติสำเร็จรูป STATA ในงานศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
Date : 21 ส.ค. 2562 11:44:12
สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติสำเร็จรูป STATA ในงานศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์” ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 39 คน