วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Bulletin of the Department of Medical Sciences. ISSN 0125-684X
Font Size
ระบบ Journal Online Submission ปรับปรุงใหม่ พร้อมใช้งาน
Date : 10 ต.ค. 2560 04:42:16
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ปรับปรุงระบบ Journal Online Submission เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือ ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการส่งบทความตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสารกรมวิทยาศาตร์การแพทย์.

ผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิกแล้วสามารถใช้งานได้ทันที


ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560
บรรณาธิการ.