ลำดับ ครั้งที่ หัวข้อเรื่อง ผู้บรรยาย วันที่บรรยาย ดาวน์โหลด หมายเหตุ บันทึกข้อมูล
1
12-61
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (SmartDI) ตอน การอนุมัติเอกสาร นางอนัญญา ประเสริฐนิธิบูรณ์ 0000-00-00 2018-09-28 12:20:50
2
10-61
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (SmartDI) ตอน การดำเนินการเอกสาร กนกพิญช์ จันทร์สุวรรณ 0000-00-00 2018-09-28 12:19:32
3
11-61
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (SmartDI) ตอน เทคนิคการเก็บรหัสผ่าน SmartDi ในอีเมล์ให้หาง่าย นางสาวชุติมา โพธิ์ป้อม 0000-00-00 2018-09-28 12:16:43
4
9-61
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (SmartDI) ตอน การแก้ไขเอกสารผ่าน web browser นางสาวปัทมา อยู่สิน 0000-00-00 2018-09-28 12:18:18
5
7-61
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (SmartDI) ตอน การใช้งานผ่าน web browser นายวีรชาติ สวาสดิ์ 0000-00-00 2018-09-28 12:12:35
6
3-61
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (SmartDI) ตอน การเปิดดูเอกสารแบบออนไลน์ นายณรงค์ชัย มาสี 2018-03-13 2018-07-23 11:25:55
7
1-61
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (SmartDI) ตอน การเพิ่มข้อมูลในเมนู และการค้นหาเอกสาร นายสีหนาท ศิวเสน และนายสมศักดิ์ พัดพรม 2018-02-27 2018-07-21 12:50:14
8
2-61
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (smartDI) ตอน เปิดไฟล์ word ไม่ได้ นายพรพิทักษ์ ศรีจันทร์ 2018-03-06 2018-07-18 16:24:00
9
8-61
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (smartDI) ตอน การเข้าใช้งาน SmartDI นางสาววีระวรรณ แซ่โง้ว 2018-05-01 2018-07-18 14:27:44
10
6-61
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (SmartDI) ตอน การลงชื่อออกจากระบบ (Sign Out) ที่สมบูรณ์ถูกต้อง นางสาวชนิสา คุณาวุฒิ 2018-04-18 2018-07-18 14:29:27